ریاست دانشگاه علم و هنر در راستای شروع ترم جدید تحصیلی و برای تبادل نظر با اعضای هیات علمی نشستی را برگزار نمودند.

.