مدیر گروه دکتر علی صدری اصفهانی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی صنایع
 • پست الکترونیک:
  ali.sadri @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
زینب میرزائیان
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۴۳

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمان بندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم‌های کلان اقتصادی و اجتماعی(مصوب 1398)
 • برنامه زمان بندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها (مصوب 1398)
 • برنامه زمان بندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی (مصوب 1398)
 • برنامه زمان بندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها - ورودی 98
 • برنامه زمان بندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم‌های کلان - ورودی 98
 • برنامه زمان بندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی - ورودی 98
 • برنامه زمان بندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- لجستیک و زنجیره تامین
 • برنامه زمان بندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی 1399
مدرسین
مدرس غلامحسین حلوانی
 • رشته تحصیلی:
  بهداشت حرفه ای
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر آفرین اخوان
 • رشته تحصیلی:
  دکتری صنایع
 • پست الکترونیک:
  akhavan @ sau.ac.ir
مدرس دکتر ناصر صدرا ابرقوئی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی صنایع
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر علیرضا شریفی فراشاه
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
 • پست الکترونیک: