مدیر گروه دکتر علی صدری اصفهانی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی صنایع
 • پست الکترونیک:
  ali.sadri @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
زینب میرزائیان
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۴۱

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمان بندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم‌های کلان اقتصادی و اجتماعی(مصوب 1398)
 • برنامه زمان بندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها (مصوب 1398)
 • برنامه زمان بندی دروس کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی (مصوب 1398)
 • برنامه زمان بندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی (مصوب 1398)
 • برنامه زمان بندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها - ورودی 98
 • برنامه زمان بندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم‌های کلان - ورودی 98
 • برنامه زمان بندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی - ورودی 98
مدرسین