مدیر گروه زهرا قوی پنجه
 • رشته تحصیلی:
  ارتباط تصویری
 • پست الکترونیک:
  z.ghavipanjah @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه ترم بندی دروس دوره کارشناسی ارتباط تصویری ورودی 95 به ماقبل
 • برنامه ترم بندی دروس دوره کاردانی ارتباط تصویری
 • فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه گروه گرافیک
 • فرمت ساختار رساله پایان نامه گروه گرافیک
 • فرم اعلام آمادگی برای بررسی برگزاری جلسه دفاع
 • برنامه ترم بندی دروس دوره کارشناسی ارتباط تصویری ورودی 96 الی 98
 • برنامه زمانبندی دروس گروه کارشناسی گرافیک ورودی 99 به بالا
مدرسین
مدرس مسعود ندافی پور
 • رشته تحصیلی:
  نقاشی
 • پست الکترونیک:
  m.nadafipoor @ sau.ac.ir