مدیر گروه دکتر سید محسن میراسماعیلی مزرعه آخوند
  • رشته تحصیلی:
    ژنتیک - مولکولی
  • پست الکترونیک:
    miresmaeili @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
مهدی دهقانی تفتی
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۱۰
مدرسین