مدیر گروه دکتر حیدر قاسم زاده
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار
 • پست الکترونیک:
  ghasemzadeh @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
زینب میرزائیان
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۴۳

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمان‌بندی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودیهای 92 تا 94
 • برنامه زمان‌بندی مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ورودی 92 به بعد
 • برنامه زمان‌بندی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار تا ورودی 94
 • برنامه زمان‌بندی کاردانی پیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار تا ورودی 94
 • فرم شماره 1 تعیین موضوع پروژه پایانی (مقطع کاردانی و کارشناسی) (پرینت یک برگ پشت و رو)
 • فرم شماره 2- فرم تحویل نسخه‌های گزارش پروژه
 • فرم تایید نامه پروژه - الصاق در صفحه سوم کتابچه پروژه
 • برنامه زمان‌بندی پیشنهادی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی95 به بعد
 • برنامه زمان‌بندی پیشنهادی کاردانی پیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 95 به بعد
 • برنامه زمان‌بندی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 3951 به بعد
 • برنامه زمانبندی رشته مهندسی کامپیوتر ورودی 3951 به بعد
مدرسین
مدرس دکتر فاطمه سعادت جو
 • رشته تحصیلی:
  علوم کامپیوتر
 • پست الکترونیک:
  saadatjoo @ sau.ac.ir
مدرس دکتر علی محمد اسمعیلی زینی
 • رشته تحصیلی:
  ریاضی کاربردی
 • پست الکترونیک:
مدرس محمد تقی موسی زاده
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی برق الکترونیک
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر سعید دهقانی اشکذری
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • پست الکترونیک: