معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر محسن برزگری
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت صنعتی
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2450
 • پست الکترونیکی:
  m.barzegari @ sau.ac.ir
مدیر خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر سمیه امیدواری
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2311
 • پست الکترونیکی:
  s.omidvari @ sau.ac.ir