مدیر گروه مسعود ندافی پور
  • رشته تحصیلی:
    نقاشی
  • پست الکترونیک:
    m.nadafipoor @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه دیوبند
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمان‌بندی کارشناسی طراحی صنعتی
  • چارت درسی رشته طراحی صنعتی
مدرسین