مدیر گروه دکتر سید محمود طباطبایی هنزایی
  • رشته تحصیلی:
    مهندسی نساجی
  • پست الکترونیک:
    m.tabatabaie @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه دیوبند
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۷ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه ترم بندی دروس دوره کارشناسی طراحی لباس
مدرسین