مدیر روابط عمومی
عباسعلی سلطانی
 • رشته تحصیلی:
  کارشناسی ارشد علوم تربیتی
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 251
 • پست الکترونیکی:
  soltani @ sau.ac.ir
کارکنان حوزه روابط عمومی
نوید وکیلی
 • کارشناس روابط عمومی - اداری
 • رشته تحصیلی:
  کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار
 • تلفن دفتر:
  38264080-88 داخلی 250
 • پست الکترونیکی:
  vakili @ sau.ac.ir