مدیر گروه دکتر رضا مورکیان
  • رشته تحصیلی:
    بهداشت و ایمنی مواد غذایی
  • پست الکترونیک:
    morakian @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه زمانی
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۱۰
مدرسین