مدیر گروه محمدرضا قاآنی
 • رشته تحصیلی:
  فرش
 • پست الکترونیک:
  ghaani@sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه دیوبند
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه ترم بندی دروس دوره رشته کارشناسی صنایع دستی
مدرسین
مدرس دکتر محمود اشعاری
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • پست الکترونیک:
  m.ashari @ sau.ac.ir