مدیر گروه دکتر حیدر قاسم زاده
  • رشته تحصیلی:
    مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار
  • پست الکترونیک:
    ghasemzadeh @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
زینب میرزائیان
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۴۳

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی دروس کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار
مدرسین
مدرس دکتر فاطمه سعادت جو
  • رشته تحصیلی:
    علوم کامپیوتر
  • پست الکترونیک:
    saadatjoo @ sau.ac.ir
مدرس دکتر علی محمد اسمعیلی زینی
  • رشته تحصیلی:
    ریاضی کاربردی
  • پست الکترونیک:
مدرس دکتر سعید دهقانی اشکذری
  • رشته تحصیلی:
    مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
  • پست الکترونیک: