مدیر گروه دکتر حیدر قاسم زاده
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
زینب میرزائیان
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۴۳

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  مدرس دکتر فاطمه سعادت جو
  • رشته تحصیلی:
   علوم کامپیوتر
  • پست الکترونیک:
   saadatjoo @ sau.ac.ir
  مدرس دکتر علی محمد اسمعیلی زینی
  • رشته تحصیلی:
   ریاضی کاربردی
  • پست الکترونیک:
  مدرس دکتر سعید دهقانی اشکذری
  • رشته تحصیلی:
   مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
  • پست الکترونیک: