مدیر گروه دکتر سید محمود طباطبایی هنزایی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی نساجی
 • پست الکترونیک:
  m.tabatabaie @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۷ داخلی ۳۰۳

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  Science & Arts University
  • دانشکده فنی و مهندسی:
   یزد، بلوار دانشجو
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
  • دانشکده علوم انسانی:
   یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
  • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
  • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
  • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
  • دانشکده هنر:
   یزد، بلوار دانشجو
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • info [at] sau.ac.ir