ریاست دانشگاه
دکتر سید حبیب الله میرغفوری
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
  • تلفن دفتر:
    38207180-87 داخلی 2450
  • پست الکترونیکی:
    mirghafoori @ yazd.ac.ir