ریاست دانشگاه
دکتر محمود اشعاری
  • رشته تحصیلی:
    پژوهش هنر
  • تلفن دفتر:
    035-38302181
  • پست الکترونیکی:
    m.ashari @ sau.ac.ir