مدیر گروه دکتر محمد حسین طالبی
  • رشته تحصیلی:
    مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
  • پست الکترونیک:
    talebi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
شکوه زاهدی
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۰۲

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی کارشناسی ارشد مکانیک
مدرسین