مدیر گروه دکتر محمد حسین طالبی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
 • پست الکترونیک:
  talebi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
شکوه زاهدی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۰۲

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی کارشناسی ارشد مکانیک
 • برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
مدرسین
مدرس دکتر علیرضا موحدی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • پست الکترونیک: