مدیر گروه دکتر فرنگیس دمهری
 • رشته تحصیلی:
  دکتری روانشناسی
 • پست الکترونیک:
  demehri @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه کریم زاده
 • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۳۰۲۱

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس کارشناسی روانشناسی دانشگاه علم و هنر
مدرسین
مدرس دکتر محسن سعیدمنش
 • رشته تحصیلی:
  دکترای تخصصی اعصاب- شناخت رفتاری
 • پست الکترونیک:
  saeidmanesh @ sau.ac.ir