معاون پشتیبانی
دکتر مهدی یزدیان
 • رشته تحصیلی:
  عمران
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2467
 • پست الکترونیکی:
  yazdian @ sau.ac.ir
مدیر اداری دانشگاه
محمد ابولیان
 • مدیر اداری دانشگاه
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38207180 داخلی 2462
 • پست الکترونیکی:
اخبار و اطلاعیه های اداری مالی

-