معاون پشتیبانی
مدیر اداری مالی دانشگاه
مجید اسلامی
  • رشته تحصیلی:
  • تلفن دفتر:
    38207180-87 داخلی 2462
  • پست الکترونیکی:
اخبار و اطلاعیه های اداری مالی

-