معاون پشتیبانی
دکتر محمود اشعاری
 • معاون پشتیبانی
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2450
 • پست الکترونیکی:
  m.ashari @ sau.ac.ir
مدیر اداری مالی دانشگاه
مجید اسلامی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2462
 • پست الکترونیکی:
اخبار و اطلاعیه های اداری مالی

-