مدیر گروه دکتر سید محمود طباطبایی هنزایی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی نساجی
 • پست الکترونیک:
  m.tabatabaie @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه دیوبند
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  مدرس محمدرضا قاآنی
  • رشته تحصیلی:
   فرش
  • پست الکترونیک:
   ghaani@sau.ac.ir