سرپرست حوزه حراست
حیدر عبادی اصل
  • رشته تحصیلی:
    تربیت بدنی
  • تلفن دفتر:
    38207180-87 داخلی 2459
  • پست الکترونیکی:
    ebadi @ sau.ac.ir