مدیر گروه دکتر محسن برزگری
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت صنعتی
  • پست الکترونیک:
    m.barzegari @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه دیوبند
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

  • ترم بندی دروس دوره کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
مدرسین