معاون دانشجویی فرهنگی
دکتر میرمحمد اسعدی
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت
  • تلفن دفتر:
    38207180-87 داخلی 2450
  • پست الکترونیکی:
    asadi @ sau.ac.ir
اخبار و اطلاعیه های دانشجویی فرهنگی

-