آیین نامه های دانشجویی و فرهنگی

  • آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
  • شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان
  • آیین نامه شورای صنفی دانشجویان
  • آیین نامه نشریات دانشجویی
  • آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی