مدیر گروه دکتر نصراله تسلیمی
  • رشته تحصیلی:
    پژوهش هنر
  • پست الکترونیک:
    n.taslimi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
عباس دهقان نیری
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۳۰۵
مدرسین