مدیر گروه مسعود ندافی پور
 • رشته تحصیلی:
  نقاشی
 • پست الکترونیک:
  m.nadafi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۷ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس گروه کارشناسی نقاشی
مدرسین
مدرس مسعود ندافی پور
 • رشته تحصیلی:
  نقاشی
 • پست الکترونیک:
  m.nadafi @ sau.ac.ir
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir