مدیر گروه مسعود ندافی پور
 • رشته تحصیلی:
  نقاشی
 • پست الکترونیک:
  m.nadafipoor @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه دیوبند
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۷ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  مدرس مسعود ندافی پور
  • رشته تحصیلی:
   نقاشی
  • پست الکترونیک:
   m.nadafipoor @ sau.ac.ir