مدیر گروه دکتر حسین رحیمی
 • رشته تحصیلی:
  دکترای مدیریت صنعتی
 • پست الکترونیک:
  rahimi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
نجمه اسلامی
 • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۱

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس حسابداری مقطع کاردانی پیوسته
 • برنامه زمانبندی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته
 • برنامه زمانبندی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته - دانشگاه علم و هنر دانشکده علوم انسانی سال 96 به بعد
 • برنامه زمانبندی رشته حسابداری مقطع کارشناسی- دانشگاه علم و هنر دانشکده علوم انسانی96به بعد
 • برنامه زمانبندی رشته حسابداری مقطع کاردانی پیوسته 98 و بعد
 • چارت رشته حسابداری مقطع کارشناسی- دانشگاه علم و هنر دانشکده علوم انسانی96به بعد(ویرایش خرداد 1400 )
 • چارت درسی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته - دانشگاه علم و هنر دانشکده علوم انسانی ( ویرایش خرداد 1400 )
 • چارت درسی رشته حسابداری مقطع کاردانی پیوسته 98 و بعد- دانشگاه علم و هنر - دانشکده علوم انسانی (ویرایش خرداد 1400 )
 • فرم درخواست تصویب موضوع پروژه
 • چارت درسی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ( ویرایش بهمن1400 )
مدرسین