مدیر گروه دکتر حسین رحیمی
 • رشته تحصیلی:
  دکترای مدیریت صنعتی
 • پست الکترونیک:
  rahimi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
نجمه اسلامی
 • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۱

فایلهای اطلاعاتی

 • چارت رشته حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه علم و هنر دانشکده علوم انسانی از سال 96 تا پایان سال 1401
 • چارت رشته حسابداری مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه علم و هنر دانشکده علوم انسانی از سال 98 تا پایان سال 1401
 • فرم درخواست تصویب موضوع پروژه
 • چارت درسی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته برای ورودی 1400 به بعد (ویرایش بهمن1400)
 • چارت رشته حسابداری مقطع کارشناسی-دانشکده علوم انسانی ورودی 1402 به بعد
 • چارت درسی رشته حسابداری مقطع کاردانی پیوسته - دانشکده علوم انسانی سال 1402 به بعد
مدرسین