مدیر گروه دکتر حسین رحیمی
  • رشته تحصیلی:
    دکترای مدیریت صنعتی
  • پست الکترونیک:
    rahimi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه زمانی
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۱

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی دروس حسابداری مقطع کاردانی پیوسته
  • برنامه زمانبندی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته
مدرسین