مدیر گروه دکتر آزاده ابویی
  • رشته تحصیلی:
    دکتری مشاوره
  • پست الکترونیک:
    a.abooei @ tea.sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه کریم زاده
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۳۰۲۱
مدرسین