مدیر گروه دکتر فؤاد نجم الدین
  • رشته تحصیلی:
    پژوهش هنر
  • پست الکترونیک:
    f.najmoddin @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه دیوبند
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی دروس دوره کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
مدرسین