مدیر گروه دکتر محمد حاجی محمدی
  • رشته تحصیلی:
    زبان انگلیسی
  • پست الکترونیک:
    hajimohammadi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه کریم زاده
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۳۰۲۱
مدرسین