مدیر گروه دکتر میرمحمد اسعدی
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت
 • پست الکترونیک:
  asadi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
الهه طاهری
 • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۰

فایلهای اطلاعاتی

 • دروس دوره دکتری گردشگری (گرایش مدیریت)
 • رزومه عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر - دکتر میرمحمد اسعدی
 • رزومه عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر - دکتر مهدی باصولی
 • رزومه عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر - دکتر محمد حسین پاپلی یزدی
 • رزومه عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر - دکتر محمد تقی رهنمایی
 • رزومه عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر - دکتر حامد فلاح تفتی
 • رزومه عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر - دکتر سعید سعیدا اردکانی
مدرسین