مدیر گروه دکتر میرمحمد اسعدی
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت
 • پست الکترونیک:
  asadi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
الهه طاهری
 • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۰

فایلهای اطلاعاتی

 • دروس دوره دکتری گردشگری (گرایش مدیریت)
 • رزومه عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر - دکتر میرمحمد اسعدی
 • رزومه عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر - دکتر مهدی باصولی
 • رزومه عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر - دکتر محمد حسین پاپلی یزدی
 • رزومه عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر - دکتر محمد تقی رهنمایی
 • رزومه عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر - دکتر حامد فلاح تفتی
 • رزومه عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر - دکتر سعید سعیدا اردکانی
مدرسین
مدرس دکتر حامد فلاح تفتی (عضو هیات علمی)
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت
 • پست الکترونیک:
  fallah @ sau.ac.ir
مدرس دکتر مهدی باصولی (عضو هیات علمی)
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی صنایع
 • پست الکترونیک:
  basooli @ sau.ac.ir
مدرس دکتر مسعود احمدخانی (عضو هیات علمی)
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت بازرگانی
 • پست الکترونیک:
  ahmadkhani @ sau.ac.ir
مدرس دکتر سعید سعیدا اردکانی (عضو هیات علمی)
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت بازرگانی
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر محمد حسین پاپلی یزدی (عضو هیات علمی)
 • رشته تحصیلی:
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر محمد تقی رهنمایی (عضو هیات علمی)
 • رشته تحصیلی:
 • پست الکترونیک: