ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته رتبه علمی موسئولیت در هیات امناء
1 حمیدرضا طیبی دکتری برق دانشیار رئیس
2 حجه‌الاسلام و المسلمین محمد شمس حوزوی ـ ـ ـ ـ عضو
3 مهران فاطمی دکتری آب و هواشناسی سایر استاندار و عضو
4 حمیدرضا صادق‌محمدی دکتری مهندسی برق دانشیار عضو
5 مهدی باصولی دکتری مهندسی صنایع استادیار عضو
6 سیدسعیدهاشمی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشیار عضو
7 محمود اشعاری دکتری پژوهش هنر استادیار دبیر و رئیس دانشگاه
8 محمد صالح اولیاء دکتری مهندسی صنایع دانشیار نماینده وزیر