مدیر گروه دکتر آزاده ابویی
  • رشته تحصیلی:
    دکتری مشاوره خانواده
  • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
فاطمه کریم زاده
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۳۰۲۱

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی دروس کارشناسی مشاوره دانشگاه علم و هنر
مدرسین