مدیر گروه دکتر محسن سعیدمنش
  • رشته تحصیلی:
    دکترای تخصصی اعصاب- شناخت رفتاری
  • پست الکترونیک:
    saeidmanesh @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه دیوبند
  • خط مستقیم ۰۳۵۳۲۷۲۵۹۷۷

فایلهای اطلاعاتی

    مدرسین