مدیر گروه منصور دهقانی اشکذری
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت مالی
  • پست الکترونیک:
    m.dehghani @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
نجمه اسلامی
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۱

فایلهای اطلاعاتی

  • رنامه زمانبندی مدیریت مالی مقطع کارشناسی از سال 95 تا پایان سال 1401
  • برنامه زمانبندی مدیریت مالی مقطع کارشناسی از سال 1402 به بعد
مدرسین