مدیر گروه علیرضا دانافر
  • رشته تحصیلی:
    .
  • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
عباس دهقان نیری
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۷ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی دروس گروه کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال
مدرسین