مدیر گروه دکتر آزاده ابویی
 • رشته تحصیلی:
  دکتری مشاوره
 • پست الکترونیک:
  a.abooei @ tea.sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه کریم زاده
 • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۳۰۲۱

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمان بندی دروس ارشد مشاوره خانواده ( مقطع کارشناسی ارشد)
مدرسین
مدرس دکتر شهلا پزشک
 • رشته تحصیلی:
  دکتری تخصصی، روانشناسی
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر فرنگیس کاظمی
 • رشته تحصیلی:
  دکتری تخصصی مشاوره
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر پروانه محمد خانی
 • رشته تحصیلی:
  دکتری روانشناسی
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر سیدمحمود میرزمانی
 • رشته تحصیلی:
  دکترای روانشناسی بالینی
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر آزاده ابویی
 • رشته تحصیلی:
  دکتری مشاوره
 • پست الکترونیک:
  a.abooei @ tea.sau.ac.ir