مدیر گروه دکتر فرنگیس دمهری
  • رشته تحصیلی:
    دکتری روانشناسی
  • پست الکترونیک:
    demehri @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه کریم زاده
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۳۰۲۱

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمان بندی دروس ارشد مشاوره خانواده ( مقطع کارشناسی ارشد)
مدرسین