مدیر گروه دکتر علی مزیدی شرف آبادی
 • رشته تحصیلی:
  دکتری حقوق
 • پست الکترونیک:
  mazidi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه کریمی
 • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۳۰۲۰

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس کارشناسی رشته حقوق
مدرسین
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir