مدیر گروه دکتر علی مزیدی شرف آبادی
  • رشته تحصیلی:
    دکتری حقوق
  • پست الکترونیک:
    mazidi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه کریمی
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۳۰۲۰
مدرسین