کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگی
محمدرضا قاآنی
 • رئیس امور دانشجویی
 • رشته تحصیلی:
  فرش
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 249
 • پست الکترونیکی:
محمد حسین دهقان نیری
 • مدیر کل دانشجویی فرهنگی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 256
 • پست الکترونیکی:
محمد انصاری
 • کارشناس امور شهریه و مسئول صندوق رفاه دانشجویی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  382064080-87 داخلی 228
 • پست الکترونیکی: