کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگی
محمدرضا قاآنی
 • رئیس امور دانشجویی
 • رشته تحصیلی:
  فرش
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 323
 • پست الکترونیکی:
  ghaani@sau.ac.ir
محمد حسین دهقان نیری
 • مدیر کل دانشجویی فرهنگی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 256
 • پست الکترونیکی:
محمد انصاری
 • کارشناس امور شهریه و مسئول صندوق رفاه دانشجویی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  382064080-87 داخلی 226
 • پست الکترونیکی: