کارکنان حوزه تحصیلات تکمیلی

کارکنان حوزه تحصیلات تکمیلی

 

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر محسن برزگری

پست الکترونیک : [email protected]

مدیر اداره خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر محمود اشعاری

پست الکترونیک : [email protected]

کارشناس مسئول اداره تحصیلات تکمیلی

خانم طاهره اسمعیلی

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 289 )

تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی ومهندسی

 

 

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

آقای شهاب شریفی مقدم

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 260 )

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی ومهندسی

خانم سمانه اشرف

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 233)

کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر تحصیلات تکمیلی

خانم زینب میرزائیان

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 243)

کارشناس گروه مهندسی صنایع تحصیلات تکمیلی

خانم زینب میرزائیان

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 243)

کارشناس گروه معماری و عمران تحصیلات تکمیلی

خانم مرضیه اسماعیلی

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 208)

کارشناس گروه زیست شناسی تحصیلات تکمیلی

آقای مهدی دهقانی

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 210)

کارشناس گروه مهندسی مکانیک  تحصیلات تکمیلی

خانم شکوه زاهدی

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 202)

تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

 

 

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

خانم لیلا جعفری زاده

تلفن  :87-03538207180    (داخلی : 101)

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده اشکذر

خانم فاطمه دیوبند

تلفن  :87-03538264080(داخلی : 292)

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

خانم الهه طاهری

تلفن  :87-03538207180    (داخلی : 2320)

تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری اردکان

 

 

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

خانم زهرا فتوحی

تلفن  :03532274002 

کارشناس گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری

خانم فاطمه دیوبند

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 305)