مراحل انجام پایان نامه

 • مرحله اول) انتخاب موضوع پایان نامه و اجرای تحقیق
 • مرحله دوم) انجام تحقیق تا برگزاری جلسه دفاع
 • مرحله سوم) صحافی پایان نامه و فراغت از تحصیل
 • راهنمای ثبت اطلاعات پایان نامه در پرتال پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (irandoc) توسط دانشجو

فرم های تحصیلات تکمیلی

 • فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهداکننده نمونه زیستی با هدف پژوهش (ویژه دانشجویان زیست شناسی)
 • فرم اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کننده در پژوهش (ویژه دانشجویان زیست شناسی)
 • فرم تک برگی تصویب موضوع پایان نامه
 • فرم شماره 1-فرم درخواست تصویب پیشنهادیه پایان‌نامه
 • راهنمای دریافت گواهی مبنی بر عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه در irandoc.ac.ir
 • فرم شماره 2 - فرم تایید و استعلام موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
 • فرم شماره 3 - فرم اعلام تصویب پیشنهادیه پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • فرم شماره 4 - فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه
 • فرم شماره 5 - فرم اعلام آمادگی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد برای برگزاری جلسه دفاعیه
 • فرم شماره 6 - فرم تعیین داوران و تاریخ دفاع پایان‌نامه
 • فرم شماره 10/1 - فرم درخواست ثبت با تاخیر نمره نهایی/انصراف پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد
 • فرم شماره 10/2 - فرم درخواست فرصت های شش ماهه مازاد برای ثبت نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد
 • فرم شماره 11 - کاربرگ تعیین نمره دستاوردهای علمی پایان نامه کارشناسی ارشد
 • فرم شماره 12 - فرم مجوز برای چاپ سی دی پایان نامه
 • فرم شماره 13 - فرم ثبت پایان نامه در پرتال پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایران داک‌- مرحله دوم)
 • فرم شماره 14 - فرم تحویل نسخ سی دی دوره کارشناسی ارشد
 • فرم تعهد نامه
 • فرم اطلاعیه جلسه دفاعیه