مصادف با بهار1399، تصاویر زیبای بهاری دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر یزد مزین به نخلستان را مشاهده نمایید

.