پس از ثبت نام و پذیرش دانشجویان دانشگاه علم و هنر، مراسمی با عنوان آیین ورودی نو دانشجویان، جهت استقبال و آشنایی با قوانین دانشگاهی ویژه دانشجویان ورودی جدید برگزار شد.

.