روز ابتدایی نهمین دوره مشاوره انتخاب رشته دانشگاه علم و هنر با استقبال پرشور داوطلبان مواجه شد.

.