دانشجویان مهندسی صنایع از کارخانجات شیشه اردکان ( بطور اختصار AFGC)، بزرگترین کارخانه تولید شیشه فلوت در خاورمیانه و مجموعه تولیدی چینی بهداشتی مرواریدبازدید نمودند.

.