مشاوره انتخاب رشته دانشگاه علم و هنر مصادف با عید قربان برای کاهش دغدغه داوطلبان به فعالیت خود ادامه داد و با استقبال خوبی مواجه شد.

.