کارکنان دفتر نظارت و ارزیابی
مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی:
دکتر سمیه امیدواری
پست الکترونیکی : s.omidvari@sau.ac.ir
 
کارشناس حوزه دفتر نظارت و ارزیابی:
آقای حمید رضا شریفیا
تلفن:  89- 38264080 -035 داخلی 203

  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه