کارکنان دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:
دکتر سمیه امیدواری
پست الکترونیکی : s.omidvari@sau.ac.ir
 
کارشناس حوزه دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:
خانم زهرا فتوحی
تلفن:  89- 38264080 -035 داخلی 219

  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه