کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگی
محمدرضا قاآنی
 • رئیس امور دانشجویی
 • رشته تحصیلی:
  فرش
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
محمد حسین دهقان نیری
 • مدیر کل دانشجویی فرهنگی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-88 داخلی 310
 • پست الکترونیکی:
شمسی نام آوران
 • مسئول امور خوابگاه ها
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  382064080-89 داخلی 313
 • پست الکترونیکی:
محمد جواد اکبری نسب
 • کارشناس صندوق رفاه
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  382064080-89 داخلی 308
 • پست الکترونیکی:
علیرضا شاکر اردکانی
 • کارشناس دانشجویی فرهنگی- دانشکده فنی مهندسی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-89 داخلی 306
 • پست الکترونیکی:
مهدی دهقانی تفتی
 • کارشناس دانشجویی فرهنگی-دانشکده علوم انسانی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38207180-88 داخلی 104
 • پست الکترونیکی:
رضیه احمدی
 • کارشناس دانشجویی فرهنگی- دانشکده هنر و معماری اردکان
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  32274010-داخلی 209
 • پست الکترونیکی:
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه