به همت کانون دختران آسمان دانشگاه علم و هنر، مراسمی با سخنرانی دکتر نیلچی زاده در آمفی تئاتر دانشکده علوم و مهندسی برگزار شد.

-


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه