مدیر گروه دکتر علی مزیدی شرف آبادی
  • رشته تحصیلی:
  • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
فاطمه کریمی
  • ۰۳۵-۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۴۰۱

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی دروس کارشناسی رشته حقوق
مدرسین
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه