دکتر سید مصطفی صالحی از اساتید دانشگاه علم و هنر در کتاب «مبانی شهرسازی فرامدرن» پست مدرن و مدرن را در راستای فرایند تکاملی می داند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، کتابی با موضوع «مبانی شهرسازی فرامدرن» فرایند نگرش تاریخی تکاملی چون جای سنت گرایی قبل از رنسانی را به فرامدرن می سپارد، سعی در بیان این موضوع و بنیادهای شهرسازی و جستجوی نظم در مادرشهر درون می پردازد.

 

دکتر سید مصطفی صالحی مولف این کتاب ارزشمند،تاکنون بیش از 10 طرح جامع و عادی شهری به انجام رسانده و بیش از 1000 پروژه در جای جای ایران، امارات، عراق و آمریکا تدوین نموده است. ایشان دارای 5 اختراع در قالب 2 در ایران و 16 اختراع و تولید محتوای علمی در آمریکا و تدوین بیش از 30 مقاله بین المللی و 4 جلد کتاب تاکنون بوده اند.

وی موسس اولین مهندس مشاور ذیصلاح کشوری در استان یزد (مهندسین مشاور زمین ساخت)، عضو انجمن بین المللی زمین شناسی مهندسی، جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن ژئوتکنیک ایران و نظامات مهندسی سه گانه کشور می باشد.